top of page

                  CREDIT POLONEZ

 

 

Scopul general al creditului:

Sporirea competitivităţii sectoarelor prin restructurarea şi modernizarea lor, creşterea treptată a cotei de produse agricole şi industriale cu valoare adăugată înaltă.

Domeniul de acţiune:

 •  înființarea, modernizarea şi restructurarea întreprinderilor specializate în producţia de produse de origine vegetală și animalieră;

 • investiţii în tehnologii moderne privind recoltarea, procesarea primară, păstrarea, sortarea, ambalarea și desfacerea produselor agroalimentare;

 • investiții în tehnologii moderne și inovații în scopul conformării la standardele UE la capitolul siguranţa alimentelor şi cerinţele de calitate.

  Condițiile de recreditare pentru beneficiarii finali: 

  - maturitatea împrumutului pînă la 12 ani;

  - perioada de grație pînă la 3 ani;

  - dobînda 2% anual de la suma împrumutată;

  - penalitate în mărime de 10% anual pentru fiecare zi de întîrziere din suma totală a împrumutului și/sau dobînzilor cu termenul de plată expirat;

  - valoarea maximă pentru un contract 2 (două) milioane de euro;

  - valoarea bunurilor şi serviciilor de origine poloneză în cadrul contractului nu poate fi mai mică de 60%.

  Solicitanți eligibili sunt persoane fizice şi juridice care:

  -  sunt înregistrați legal într-o formă organizatorico-juridică;

  - nu se află în proces de insolvabilitate și/sau lichidare, şi/sau reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare care pot conduce la pierderi de active;

  - rezintă un dosar complet de solicitare a finanţării în corespundere cu cerințele Unităţii;

  - prezintă un proiect de investiție eligibil în condițiile stipulate de Unitate, amplasat în orice localitate a țării;

  - își asumă obligația de a nu înstrăina sub nici o formă bunul imobil în/pe care se face investiția pentru întreaga perioadă de valabilitate a contractului de recreditare;

  - nu are restanțe la achitarea impozitelor și taxelor față de bugetul public național la momentul depunerii cererii de finanțare;

  - activitatea economică asigură o rentabilitate suficientă pentru deservirea datoriilor și permite atingerea tuturor indicilor financiari necesari alocării unui împrumut investițional;

  - deține toate permisiunile și autorizațiile necesare bunei funcționări, inclusiv autorizația de producere, autorizația de funcționare, licența, etc, în cazurile când sunt solicitate conform legislației;

  - dispune de capacitatea asigurării cu gaj a finanţării în proporţie de 130 % din suma împrumutului.

  Lista documentelor obligatorii pentru obținerea finanțării:

  - planul de afaceri; (conform formei-model)

  - contracte de intenție (ante-contract) încheiate cu antreprenorii polonezi; (copie)

  - cererea de acordare a finanţării; (conform formei-model)

 • decizia fondatorilor(ului) privind solicitarea finanţării; (original)

 • declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor prezentate; (conform formei-model)

 • declaraţia de a nu înstrăina sub nici o formă bunul imobil în/pe care se face investiția pentru întreaga perioadă de valabilitate a contractului de recreditare; (conform formei-model)

 • documentația tehnică, copia proiectului elaborat de companii autorizate de organele competente și/sau schița de proiect a localurilor unde vor fi instalate utilajele și echipamentele ce vor fi procurate din sursele finanțării; (copie)

 • documente juridice a solicitantului;

 • documente privind starea financiară a solicitantului.

  Instituţia responsabilă de implementarea creditului

  Instituția Publică „Unitatea de implementare a creditului de asistență acordat de Guvernul Republicii Polone” (în continuare – Unitatea), în subordinea Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), creată prin Hotărîrea Guvernului nr. 953 din 17.11.2014 cu modificările și completările ulterioare este responsabilă de implementarea şi monitorizarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone, pentru domeniul agriculturii, procesării produselor alimentare şi infrastructurii aferente acestora.

bottom of page