top of page

HOTĂRÎRE Nr. 953 din 17.11.2014 cu privire la crearea Instituţiei Publice „Unitatea de implementare a creditului de asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone”

 

 

 

 

 

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 953

din 17.11.2014

 

cu privire la crearea Instituţiei Publice „Unitatea

de implementare a creditului de asistenţă

acordat de Guvernul Republicii Polone”

 

Publicat : 21.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 345-351 art Nr : 1022

 

 În temeiul art. 2 din Legea nr.134 din 11 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui credit de

asistenţă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 217-222, art.473) şi în conformitate

cu prevederile art.184 alin. (1) din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie

2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), cu modificările şi

completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

 1. Se creează Instituţia Publică „Unitatea de implementare a creditului de asistenţă acordat de

Guvernul Republicii Polone” în subordinea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură.

 2. Se aprobă Regulamentul Instituţiei Publice „Unitatea de implementare a creditului de

asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone” (se anexează).

 3. Condiţiile de recreditare a mijloacelor financiare obţinute din creditul de asistenţă oferit de

Guvernul Republicii Polone pentru beneficiarii finali ai Programului de asistenţă condiţionată

sînt:

 - maturitatea împrumutului pînă la 12 ani, inclusiv perioada de graţie pînă la 3 ani;

 - dobîndă de 3% anual din suma împrumutată, inclusiv 0,5% pentru acoperirea cheltuielilor

operaţionale;

 - penalitate în mărime de 10% anual pentru fiecare zi de întîrziere din suma totală a

împrumutului şi/sau dobînzilor cu termenul de plată expirat.

 4. Se stabileşte că pînă la numirea în funcţie a directorului executiv al Instituţiei Publice

„Unitatea de implementare a creditului de asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone”,

funcţiile şi atribuţiile acesteia legate de recepţionarea cererilor privind acordarea împrumutului

vor fi exercitate de Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură.

 5. Hotărîrea Guvernului nr.60 din 4 februarie 2010 „Cu privire la crearea Agenţiei de

Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 20-

22, art.98), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

 punctul 2 se completează în final cu un nou alineat cu următorul cuprins:

 „Lista instituţiilor subordonate Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, conform

anexei nr.5.”;

 se completează cu o nouă anexă, nr.5, cu următorul cuprins:

„Anexa nr.5

la Hotărîrea Guvernului nr. 60din 4 februarie 2010

LISTA

instituţiilor subordonate Agenţiei de Intervenţie

şi Plăţi pentru Agricultură Instituţia Publică „Unitatea de

implementare a creditului de asistenţă acordat de

Guvernul Republicii Polone”.

 6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi

Industriei Alimentare.

 

 PRIM-MINISTRU Iurie LEANCĂ

 

 Contrasemnează:

 Viceprim-ministru,

 ministrul economiei Andrian Candu

 Ministrul agriculturii

 şi industriei alimentare Vasile Bumacov

 Ministrul finanţelor Anatol Arapu

 Nr. 953. Chişinău, 17 noiembrie 2014.

Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr.953

din 17 noiembrie 2014

 

REGULAMENTUL

Instituţiei Publice „Unitatea de implementare a credituluide asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone”

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

 1. Regulamentul Instituţiei Publice „Unitatea de implementare a creditului de asistenţă acordat

de Guvernul Republicii Polone” (în continuare – Regulament) stabileşte principiile referitoare la

statutul juridic, sarcinile şi funcţiile, precum şi modul de administrare a Instituţiei.

 2. Instituţia Publică „Unitatea de implementare a creditului de asistenţă acordat de Guvernul

Republicii Polone” (în continuare – Instituţia) este o instituţie publică, din sfera de competenţă a

Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, creată în scopul implementării şi monitorizării

eficiente a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind

obţinerea unui credit de asistenţă pentru finanţarea proiectelor în domeniul agriculturii (în

continuare – Creditul de asistenţă).

 3. Denumirea completă a instituţiei este „Unitatea de implementare a creditului de asistenţă

acordat de Guvernul Republicii Polone”, iar cea prescurtată – UICAGRP.

 4. Sediul Instituţiei se află în Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt,

nr.162.

 5. Instituţia este persoană juridică, dispune de bilanţ contabil autonom, are conturi de

decontare trezoreriale, inclusiv în valută, dispune de ştampilă şi formulare.

 6. Instituţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii

Moldova şi prezentul Regulament.

II. FUNCŢIILE DE BAZĂ ALE INSTITUŢIEI

 7. Funcţiile de bază ale Instituţiei sînt:

 a) implementarea şi monitorizarea Creditului de asistenţă;

 b) implementarea şi monitorizarea procesului de acordare a împrumuturilor din fondul de

recreditare pentru beneficiarii Creditului de asistenţă, în parteneriat cu autorităţile competente

învestite cu atribuţii în domeniul implementării Acordului;

 c) oferirea resurselor financiare prin intermediul diferitelor instrumente financiare;

 d) acordarea serviciilor de instruire şi consultanţă pentru afaceri;

 e) acordarea suportului pentru misiunile de asistenţă tehnică şi organismele internaţionale

finanţatoare şi realizarea ulterioară a recomandărilor primite.

 III. ATRIBUŢIILE INSTITUŢIEI

 8. În conformitate cu funcţiile de bază care îi revin, Instituţia exercită următoarele atribuţii:

 a) asigurarea îndeplinirii tuturor atribuţiilor stipulate în Acordul dintre Guvernul Republicii

Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui credit de asistenţă din 14 mai

2014, ratificat prin Legea nr. 134 din 11 iulie 2014, inclusiv efectuarea auditului anual, a

controlului intern, monitorizarea şi evaluarea performanţelor Creditului de asistenţă, asigurarea

utilizării fondurilor Creditului de asistenţă conform destinaţiei;

 b) asigurarea utilizării Creditului de asistenţă în conformitate cu reglementările OCDE privind

ajutorul condiţionat;

 c) implementarea şi monitorizarea activităţii de acordare a împrumuturilor din fondul de

recreditare, în parteneriat cu autorităţile competente învestite cu atribuţii în domeniul

implementării Creditului de asistenţă;

 d) administrarea conturilor trezoreriale ale Instituţiei, asigurarea utilizării resurselor financiare

în strictă conformitate cu destinaţia stabilită de documentele Creditului de asistenţă şi

prezentarea rapoartelor privind utilizarea resurselor financiare;

 e) planificarea, elaborarea bugetelor şi devizelor de cheltuieli ale Instituţiei;

 f) ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară în conformitate cu standardele naţionale şi

internaţionale de evidenţă contabilă şi raportare financiară;

 g) întocmirea rapoartelor financiare şi fiscale, precum şi a rapoartelor privind evaluarea şi

monitorizarea implementării Creditului de asistenţă în conformitate cu actele legislative,

normative şi instrucţiunile, naţionale şi internaţionale în vigoare, inclusiv cu respectarea

prevederilor reglementărilor OCDE privind ajutorul condiţionat, cu prezentarea acestora către

organele abilitate;

 h) organizarea procedurilor de achiziţie pentru selectarea şi aprobarea firmelor autohtone şi străine, precum şi a consultanţilor, încheierea contractelor cu aceştia privind procurările de

bunuri, lucrări şi servicii necesare pentru activitatea Instituţiei;

 i) supravegherea şi verificarea calităţii îndeplinirii serviciilor, lucrărilor şi furnizării bunurilor

în termenele stabilite de către firmele şi consultanţii contractaţi de Instituţie;

 j) acordarea suportului partenerilor străini şi experţilor acestora în stabilirea relaţiilor cu

agenţii economici şi autorităţile publice;

 k) organizarea, coordonarea şi asigurarea realizării eficiente a procesului de instruire şi

consultanţă a beneficiarilor Creditului de asistenţă;

 l) asigurarea efectuării studiilor necesare pentru implementarea Creditului de asistenţă.

IV. DREPTURILE INSTITUŢIEI

 9. În scopul realizării funcţiilor şi atribuţiilor sale, Instituţia are dreptul:

 a) să posede, să folosească şi să administreze patrimoniul propriu în conformitate cu scopurile

Instituţiei;

 b) să planifice şi să desfăşoare activitatea financiar-economică conform planului de activitate

aprobat de Consiliul de supraveghere, încît să asigure realizarea eficientă a funcţiilor şi

atribuţiilor prevăzute de prezentul Regulament;

 c) să gestioneze mijloacele conturilor trezoreriale ale Instituţiei;

 d) să contracteze personal consultanţi locali şi internaţionali, furnizori de lucrări, servicii şi

bunuri.

V. SUPRAVEGHEREA INSTITUŢIEI

 10. Organul de supraveghere al Instituţiei este Consiliul de supraveghere.

 11. Consiliul de supraveghere este organul de conducere colegial, responsabil de

supravegherea activităţilor Instituţiei pentru realizarea cu succes a Creditului de asistenţă şi

asigurarea transparenţei şi eficienţei utilizării resurselor acestuia.

 12. Componenţa Consiliului de supraveghere se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi

industriei alimentare şi se constituie din reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii şi Industriei

Alimentare, Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei, Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi

pentru Agricultură şi Cancelariei de Stat.

 13. Consiliului de supraveghere este responsabil pentru:

promovarea politicii şi principiilor generale care reglementează activitatea Instituţiei;

aprobarea candidaturii sau eliberarea din funcţie a directorului executiv al Instituţiei, la

propunerea directorului Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură;

examinarea şi aprobarea rapoartelor Instituţiei privind evoluarea implementării proiectelor;

atragerea de mijloace suplimentare pentru asigurarea activităţii Instituţiei.

VI. CONDUCEREA INSTITUŢIEI

 14. Activitatea Instituţiei este condusă de aparatul executiv al Instituţiei. Structura şi

personalul scriptic ale aparatului executiv al Instituţiei se stabilesc şi se aprobă de către Consiliul

de supraveghere.

 15. Efectivul-limită al Instituţiei se stabileşte în număr de 15 persoane.

 16. Activitatea curentă a aparatului executiv este dirijată de către directorul executiv al

Instituţiei.

 17. Directorul executiv al Instituţiei trebuie să fie cetăţean al Republicii Moldova, să aibă

studii superioare în domeniile managementului, experienţă în implementarea proiectelor

instituţiilor financiare internaţionale şi să posede limba engleză.

 18. Directorul executiv al Instituţiei este numit prin concurs desfăşurat în baza unui

regulament aprobat de Consiliul de supraveghere.

 19. Directorul executiv al Instituţiei:

 poartă răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor atribuite Instituţiei;

 organizează activitatea personalului şi consultanţilor Instituţiei;

 reprezintă Instituţia în relaţiile cu organele de stat, organizaţiile internaţionale, beneficiarii de

proiecte etc.;

 angajează şi concediază experţii şi alţi salariaţi ai Instituţiei, în conformitate cu structura

aparatului executiv al Instituţiei, determină obligaţiile de serviciu şi programul de lucru al acestora;

 semnează contracte de leasing, contracte de achiziţii de lucrări şi bunuri, precum şi alte

documente (rapoarte, contrasemnează contractele de recreditare etc.) relevante Programului de

asistenţă condiţionată;

 exercită funcţiile prevăzute de prezentul Regulament atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît

şi peste hotarele ei.

VII. PATRIMONIUL INSTITUŢIEI

 20. Patrimoniul Instituţiei este constituit din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor acesteia,

inclusiv;

 a) bunurile transmise în gestiune Instituţiei;

 b) bunurile dobîndite în posesie sau procurate pe parcursul activităţii;

 c) mijloacele financiare acordate de către donatori străini şi autohtoni sub formă de granturi şi

alte resurse financiare acordate de către organismele internaţionale finanţatoare;

 d) alte surse legale obţinute în urma desfăşurării activităţilor economice care nu contravin

legislaţiei Republicii Moldova şi prezentului Regulament.

 21. Mijloacele financiare ale Instituţiei se formează din:

 a) dobînzile aferente Creditului de asistenţă;

 b) donaţii ale donatorilor străini şi autohtoni;

 c) alte surse legale.

 22. Patrimoniul Instituţiei se reflectă în bilanţul contabil al acesteia în monedă naţională.

 23. Patrimoniul Instituţiei, inclusiv mijloacele financiare, se utilizează în scopurile prevăzute

de prezentul Regulament.

VIII. EVIDENŢA ŞI DĂRILE DE SEAMĂ

 24. Instituţia ţine contabilitatea şi raportarea financiară în conformitate cu standardele

naţionale şi internaţionale de evidenţă contabilă şi raportare financiară şi prezintă rapoarte în

conformitate cu cerinţele legislaţiei Republicii Moldova şi organismelor internaţionale

finanţatoare.

 25. Controlul asupra activităţii financiare a Instituţiei îl exercită Curtea de Conturi, Consiliul

de supraveghere şi organismele internaţionale finanţatoare.

 26. Activitatea Instituţiei este supusă auditului anual extern de către un auditor selectat prin

concurs şi acceptat de organismele internaţionale finanţatoare.

IX. REORGANIZAREA SAU DIZOLVAREA INSTITUŢIEI

 27. Reorganizarea sau dizolvarea Instituţiei se efectuează prin hotărîrea Guvernului, în

conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

 28. După stingerea creanţelor Instituţiei, decizia privind administrarea patrimoniului care a

rămas după dizolvarea acesteia ţine de competenţa Guvernului.

bottom of page