top of page

LEGE Nr. 134 din 11.07.2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui credit de asistenţă

 

 

LPO134/2014
ID intern unic:  354082 


 


Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 134 
din  11.07.2014

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone
privind obţinerea unui credit de asistenţă

Publicat : 01.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 217-222     art Nr : 473

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

    Art. 1. – Se ratifică Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui credit de asistenţă, în sumă de 100 milioane euro, semnat la Varşovia la 14 mai 2014.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Guvernul Republicii Polone despre ratificarea acordului menţionat.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Igor CORMAN

    Nr. 134. Chişinău, 11 iulie 2014.


 

ACORD
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
Republicii Polone privind obţinerea unui credit de asistenţă
Varşovia, 15 mai 2014


    Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone, numite în continuare „Părţi Contractante”, dorind să promoveze şi să aprofundeze cooperarea economică dintre Republica Moldova şi Republica Polonă au convenit după cum urmează:

Articolul 1

    1. Guvernul Republicii Polone va acorda un credit în sumă ce nu depăşeşte 100 milioane euro (în cuvinte: o sută milioane euro), de acum înainte numit „Credit”, Guvernului Republicii Moldova pentru finanţarea proiectelor în domeniul agriculturii, procesarea produselor alimentare, inclusiv infrastructura aferentă acestora şi altele contractate de părţi. Creditul trebuie să  fie utilizat pentru finanţarea  95 % (în cuvinte: nouă zeci şi cinci procente) din valoarea contractelor pentru livrările de bunuri şi servicii din Republica Polonă către Republica Moldova.
    2. Valoarea totală a livrărilor de bunuri şi servicii din Republica Polonă în Republica Moldova, finanţate în temeiul prezentului Acord, nu trebuie să depăşească suma 105  263 157,89 euro (în cuvinte: o sută cinci milioane două sute şasezeci şi trei mii o sută cincizeci şi şapte virgulă optzeci şi nouă euro), care reprezintă valoarea Creditului, majorată de valoarea plăţii în avans prevăzută în Articolul 4, alineatul 1 punctul 1).

Articolul 2

    1. Prezentul Acord, toate proiectele, precum şi contractele individuale finanţate în temeiul prezentului Acord sunt considerate a fi în conformitate cu reglementările OCDE privind ajutorul condiţionat, aşa cum este definit în Acordul privind Creditele la Export care Beneficiază de Sprijin Public şi alte documente OCDE relevante.
    2. Guvernul Republicii Moldova confirmă disponibilitatea sa de a utiliza Creditul în conformitate cu reglementările OCDE privind ajutorul condiţionat şi trebuie să ofere sprijinul său Guvernului Republicii Polone în asigurarea conformităţii cu aceste reglementări OCDE.
    3. Republica Polonă va notifica către OCDE prezentul Acord, toate proiectele, precum şi contractele care urmează să fie finanţate în baza Creditului în conformitate cu procedura descrisă în Acordul privind Creditele la Export care Beneficiază de Sprijin Public.

    În cazul unor obiecţii din partea OCDE privind acordul asupra proiectelor sau contractelor individuale finanţate în temeiul prezentului Acord, inclusiv cu prevederi ale Acordului privind Creditele la Export care Beneficiază de Sprijin Public, contractele nu vor fi finanţate în baza Acordului, indiferent de faptul că contractele individuale în cadrul proiectelor au fost acceptate de către ambele Părţi Contractante în conformitate cu Articolul 3.

    4. Părţile Contractante vor informa antreprenorii ambelor părţi despre reglementările şi procedurile OCDE referitoare la ajutorul condiţionat.

Articolul 3

    1. Contractele  de implementare a proiectelor finanţate în baza Creditului trebuie să fie încheiate în conformitate cu prevederile prezentului Acord. Documentele de export, în special facturile, prezentate de către Părţile unui contract trebuie să includă clauza „în baza Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui credit de asistenţă, semnat la 14.05.2014.
    2.  Contractele menţionate în Articolul 1 alineatul 1 trebuie să fie încheiate de către antreprenori care îşi au reşedinţa în Republica Polonă, numiţi în continuare „antreprenori polonezi” şi importatori din Republica Moldova, nu mai târziu însă de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului Acord.
    3. Pentru accelerarea şi revizuirea utilizării Creditului, vor avea loc reuniuni anuale între Părţile Contractante. 
    4. Valoarea minimă pentru un contract, care face obiectul prezentului Acord este de 0,5 milioane euro (în cuvinte: zero virgulă cinci milioane euro). 
    5. Contractele, încheiate în conformitate cu prezentul Acord, trebuie să fie aprobate de către Părţile Contractante în conformitate cu următoarea procedură:
    1) Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova va informa Ministerul Finanţelor al Republicii Polone, în scris, privind aprobarea contractului de către autorităţile competente ale Republicii Moldova;
    2) ulterior, Ministerul Finanţelor al Republicii Polone va furniza Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova cu aprobarea sa scrisă a contractului;
    3) contractul va intra în vigoare la 15 zile de la data în care  acordul scris al Ministerului Finanţelor al Republicii Polone va fi transmis Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova;
    4) procedura de aprobare nu poate depăşi 45 de zile pentru fiecare Parte Contractantă.
    6. Fiecare dintre Părţile Contractante poate adiţional să aprobe condiţiile în dependenţă, în special, de situaţia financiară bună a Părţilor la contract, stabilirea taxelor şi impozitelor publice, demonstrat în mod corespunzător realizarea tranzacţiilor internaţionale şi declararea respectării prevederilor prezentului Acord şi reglementărilor OCDE în conformitate cu Articolul 2.

Articolul 4

    1. Plăţile către antreprenorii polonezi care rezultă din contractele semnate şi realizate în temeiul prezentului Acord trebuie să fie realizate după cum urmează:
1) 5 % (în cuvinte: cinci procente) din valoarea contractului va fi achitată în euro de către importatorii din Republica Moldova ca o plată în avans, în conformitate cu prevederile contractului;
    2) Plăţile rămase către antreprenorii polonezi trebuie să fie efectuate de către Guvernul Republicii Polone, reprezentat de ministrul finanţelor, de Agenţia  băncii autorizate să administreze creditul, în conformitate cu Articolul 10 alineatul 1, din prezentul Acord, din bugetul de stat al Republicii Polone, în conformitate cu condiţiile contractelor.
    2. Toate preţurile, stabilite în conformitate cu preţurile de pe piaţa mondială, şi valoarea contractelor vor fi exprimate în euro.
    3. Toate bunurile exportate din Republica Polonă în Republica Moldova în baza prezentului Acord nu pot fi reexportate în alte ţări fără acordul scris din partea ministrului finanţelor al Republicii Polone.
    4. Valoarea bunurilor şi serviciilor de origine poloneză în cadrul contractului, finanţate în baza prezentului Acord, nu poate fi mai mică de 60 % (în cuvinte: şasezeci procente) din valoarea acestui contract. Informaţii detaliate cu privire la îndeplinirea acestei cerinţe, inclusiv prezentarea documentelor relevante, de exemplu, certificate de origine, pot fi solicitate de către Părţile Contractante de la exportator.

Articolul 5

    Data utilizării fiecărui credit trebuie să fie data debursării fondurilor către antreprenorul polonez, în conformitate cu condiţiile contractelor. Plata se va realiza către antreprenorul polonez numai după primirea de către Bank Gospodarstwa Krajowego, desemnată să administreze Creditul în conformitate cu Articolul 10 alineatul 1 al prezentului Acord, a autorizaţiei de plată corespunzătoare de la Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, desemnat să administreze Creditul din partea Guvernului Republicii Moldova, în conformitate cu Articolul 10 alineatul 1 al prezentului Acord. 

Articolul 6

    1. Rambursarea utilizării fiecărui Credit de către Guvernul Republicii Moldova în favoarea Guvernului Republicii Polone va avea loc în 40 rate egale, semianuale, consecutive achitate în euro la data de 15 martie şi 15 septembrie a unui an anumit, după o  perioadă de graţie de 5 ani din data utilizării creditului respectiv.
    2. Prima rată va fi achitată la prima dată de plată după o perioadă de graţie de 5 ani de la data utilizării creditului. 

Articolul 7

    1. Creditul utilizat conform Articolului 5 este purtător de o dobândă la rata de 0,15 % (în cuvinte: zero virgulă cincisprezece procente) pe an. Dobânda se calculează de la data menţionată în Articolul 5.
    2. Dobânda se plăteşte în Euro, în rate consecutive semianuale, de la data  fiecarei utilizări de credit , pentru perioade de prestabilite care se încheie la 15 martie şi 15 septembrie a fiecărui an.
    3. Prima dobândă va fi achitată  la sfârşitul unei perioade prestabilite în care a fost utilizat  creditul.
    4. Dobânda pentru fiecare perioadă este calculată pe baza de 360 zile pe an, luând în considerare numărul efectiv de zile ( 365 [ 366 ] / 360).
    5. În cazul în care Guvernul Republicii Moldova nu reuşeşte să facă nici o plată care rezultă din prezentul acord până la  datele de scadenţe respective, suma neplătită este purtătoare de dobândă implicită la rata de 3 % (în cuvinte: trei procente) pe an peste rata contractuală definită la punctul 1. Dobânzi de întârziere se calculează pentru perioada de la data scadenţei până la data plăţii efective.
    6. În caz de întârziere a plăţii sau în cazul în care o sumă plătită în temeiul prezentului acord nu este suficientă pentru a acoperi suma totală datorată, suma plătită se va aplica faţă de sumele datorate în ordine cronologică şi în primul rând faţă de dobânda acumulată de la data scadenţei , în a doua instanţă faţă de dobânda acumulată până la data scadenţei şi, ulterior, faţă de principal.

Articolul 8

    Plăţile către antreprenorii polonezi care rezultă din contractele realizate în temeiul prezentului Acord se fac în conformitate cu prevederile Acordului, până la data executării acestor contracte, în conformitate cu termenele contractelor în cauză, dar nu mai mult de 5 ani de la data intrării în vigoare a contractului.

Articolul 9

    În cazul în care orice plată care rezultă din prezentul Acord cade din cauza la o zi care nu este o zi de afaceri în ţara prin care se va face plata, astfel de plată se va face în următoarea dată succesivă de afaceri de la data plăţii prevăzute iniţial. În sensul prezentului Acord, data de afaceri înseamnă o dată în care băncile sunt deschise pentru aranjamentele de schimb interne şi externe într-o anumită ţară ca mai sus.

Articolul 10

    1. În scopul de a face posibilă realizarea de plăţi în cadrul prezentului Acord, Banca Gospodarstwa Krajowego, care acţionează în numele Guvernului Republicii Polone, va deschide în registrele sale un cont în EURO, numit Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova „Credit condiţionat de ajutor Guvernului Republicii Moldova” pentru a înregistra utilizarea de credit, precum şi plăţile ulterioare ale ratelor de capital datorate şi interese. Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova, care acţionează în numele Guvernului Republicii Moldova, va deschide în registrele sale un cont de contor, în numele Bank Gospodarstwa Krajowego. Conturile de credit trebuie să fie scutite de orice taxe .
    2. Banca Gospodarstwa Krajowego şi Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova va încheia în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Acord, un aranjament bancar, necesar pentru punerea în aplicare a prezentului Acord.

Articolul 11

    1. Orice taxe, obligaţii, tarife şi alte cheltuieli, care pot apărea în legătură cu executarea contractelor încheiate în temeiul prezentului Acord, vor fi plătite de către fiecare parte a contractului  în ţara respectivă şi nu vor fi finanţate de Credit.
    2. Orice comisioane bancare, precum şi orice alte plăţi, care pot fi datorate pentru orice motiv în legătură cu rambursările în temeiul prezentului Acord, vor fi suportate de fiecare parte a contractului  în ţara respectivă în afara cadrului de Credit.
    3. Toate rambursările de principal şi plăţile de rate de dobânzi în temeiul prezentului Acord se fac fără deducerea oricăror taxe sau impozite care pot fi impuse de către autorităţile din Republica Moldova.

Articolul 12

    Orice diferenţe între Părţile Contractante cu privire la interpretarea şi aplicarea prezentului Acord vor fi soluţionate în negocieri directe între cele două Părţi Contractante.

Articolul 13

    Modificările la prezentul Acord pot fi introduse numai în scris, ca anexă, şi vor fi parte integrantă a Acordului. Anexa va intra în vigoare în conformitate cu Articolul 15 din Acord.

Articolul 14

    Toată corespondenţa şi documentaţia referitoare la prezentul Acord se desfăşoară în limba engleză. 

Articolul 15

    Prezentul Acord se aprobă în conformitate cu legile interne ale fiecărei Părţi Contractante, care vor fi confirmate prin schimb de note. Acesta va intra în vigoare la data primirii ultimei note. Prezentul Acord rămâne valabil până când sunt îndeplinite toate obligaţiile ambelor părţi contractante care decurg din prezentul Acord. 
    Întocmit la Varşovia la 14.05.2014 în două exemplare originale identice, fiecare în limbile română, poloneză şi engleză, toate textele fiind egal autentice. 
    În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

     Pentru Guvernul                                    Pentru Guvernul
     Republicii Moldova                              Republicii Polone

bottom of page